Marronnier  Bewindvoering

 

Handige websites 

https://schuldenwijzer.nl/ 

Voor inzicht in openstaande vorderingen.


https://www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php

Voor het berekenen van uw beslagvrije voet.


https://berekenuwrecht.nibud.nl/#/panel /0 

Voor het berekenen van uw recht op inkomensvoorzieningen.


https://www.consumentenbond.nl/diensten 

Voor het vergelijken van diensten.


Privacyverklaring 

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging, mei 2018.

In dit document staat omschreven hoe Marronnier Bewindvoering per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).


Marronnier Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

-         Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres

-         Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum

-         Gegevens over uw gezinssituatie

-         Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

-         Gegevens over eventuele schulden


Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Marronnier Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

-         Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid

-         Informatie over uw geloofsovertuiging

-         Andere bijzondere gegevens die voor Marronnier Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen


Vaak moet Marronnier Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.


Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Marronnier Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.


Marronnier Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


De website van Marronnier Bewindvoering is indien nodig beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Ook de e-mails die vanuit Marronnier Bewindvoering worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Marronnier Bewindvoering zijn extra beveiligd.


Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht b
ij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Ineke Penterman via het bij u bekende emailadres; info@marronnierbewindvoering.nl. 


Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@marronnierbewindvoering.nl. Marronnier Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.